spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Αρχική arrow Πολεμικό Ημερολόγιο
ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΛΔΥΚ Εκτύπωση E-mail

Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΛΔΥΚ

20 Ιουλίου 1974

 

  1. ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος –Λίαν θερμός (34-36οC)

 

  1. ΕΧΘΡΟΣ: Πέντε αεροσκάφη τύπου ΝΤΑΚΟΤΑ και εν τύπου C130 έρριψαν, περί την 06.00 ώραν, αλεξιπτωτιστάς εις περιοχήν Δυτικώς χωρίου ΚΙΟΝΕΛΙ.

     Την 06.05 ω δύο εχθρικά αεροσκάφη εβομβάρδισαν το Στρατόπεδον της ΕΛΔΥΚ δια δύο βομβών 750 λιβρών.  Η πρώτη βόμβα έπεσεν επί της Αιθούσης επιχειρήσεων, ήν κατέστρεψεν ολοσχερώς  ομοίως κατέστρεψεν το Διοικητήριον τα πέριξ ΤΟΛ (Γραμματείας, ΕΣΑ, Ταμείου, Οδοντιατρείου, Εποπτείου, Καντίνας), τρία τζιπ, το ηλεκτρικόν δίκτυον και δίκτυον επικοινωνιών.  Η ετέρα κατέστρεψεν κτίριον ΛΒΟ-Κέντρον Επικοινωνιών και αριθμόν οχημάτων.  Προεκάλεσαν επίσης απωλείας εις το προσωπικόν (νεκροί-τραυματίαι)

     Την 08.30 ω έτερα δύο εχθρικά αεροσκάφη επολυβόλησαν το Στρατόπεδον και έρριψαν ρουκέτας.  Επροξενήθησαν ζημίαι και ελαφραί απώλειαι εις προσωπικόν.

 

  1. ΗΜΕΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ:  Την 05.00 ω ο Δκτής της ΕΛΔΥΚ διατάσσει διασποράν Μονάδων εντός του Στρατοπέδου, ήτις επραγματοποιήθη εντός 30΄.  Την 05.45 διατάσσεται εφαρμογή του Σταδίου «Δ» Α/Α Αμύνης (όπλα τετραγμένα, Α/Α βολή μόνον εις περίπτωσιν προσβολής).  Την 09.00 ω εγένετο επιθετική αναγνώρισις, κατόπιν προφορικής Δ/γής ΓΕΕΦ, διά δύο Λοχων και ενός ουλαμού αρμάτων προς ΚΙΟΝΕΛΙ, με σκοπόν την εγκατάστασιν στοιχείων ασφαλείας εκείθεν της γραμμής Αμύνης, του Στρατοπέδου και αναγνώρισιν της αμυντικής τοποθεσίας του εχθρού.  Η ενέργεια ανεκόπη υπό πυρκαϊάς εκτεταμένης εις θάμνους και χόρτα προ της τοποθεσίας, ήν δεν ηδυνήθησαν να διαβούν τα άρματα.

     Την 17.00 ω δι’επιτελούς, Τχου (ΠΖ) Μιχαήλ, απεστάλη Δ/γή επιθέσεως δι’ης καθωρίζετο ότι περί την 18.30 θα εξεδηλούτο γενική επίθεσις διά δυνάμεων της ΙΙΙ ΑΤΔ και ΕΛΔΥK προς κατάληψιν ΚΙΟΝΕΛΙ.  Ούτω την 18.30 ω εκτοξεύεται γενική επίθεσις  εναντίον της ισχυράς οργανωμένης τοποθεσίας ΚΙΟΝΕΛΙ.  Η ΕΛΔΥΚ επετέθη με δύο ΤΠ εν α’κλιμακίω (με δύο Λόχους έκαστον) τη συνεργασία «ΙΛΗΣ» αρμάτων και τη υποστηρίξει Πυρ/κού (Μοίρα( Ι ) ).

     Η επίθεσις εξελίχθη επιτυχώς αρχικώς και τα τμήματα υπερέβησαν την πρώτην σειράν πολυβολείων της τοποθεσίας, ανεκόπη δε προ Α/Τ τάφρου και δευτέρας σειράς πολυβολείων, εις ήν επαγιδεύθησαν  δύο άρματα και δύο έτερα κατεστράφησαν. Ουδέν εκ των αρμάτων ηδυνήθη να διαβή την τάφρον.  Το Πεζικόν προχωρήσαν και πέραν της τάφρου  εδέχθη καταιγιστικά πυρά πολ/λων και η περαιτέρω κίνησις κατέστη αδύνατος.  Η επίθεσις διήρκησε μέχρι της 02.00 ω της 21.7.74 και τα τμήματα έσχον μεγάλας απωλείας, δεδομένου ότι αι λοιπαί κατευθύνσεις δεν ευωδόθησαν, άμα τη εκδηλώσει και λόγω επικειμένης επελεύσεως του φωτός της ημέρας καθ’ ην η εχθρική  αεροπορία θα προεκάλη σοβαράς απωλείας, απεφασίσθη η σύμπτυξις των τμημάτων, ήτις επερατώθη με το Π.Φ., κατόπιν διαταγής του ΓΕΕΦ.

 

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ:

Α)  Διετάχθη τηλεφωνικώς η διανομή του εις χώρον της ΕΛΔΥΚ φυλασσομένου οπλισμού του ΓΕΕΦ εις διάφορα τμήματα (επιστρατευομένους, εφέδρους, οργανώσεις κ.λ.π.) με σειράν προτεραιότητος ΠΑΟ 106 χιλ., όλμοι 4,2΄΄ και ελαφρός οπλισμός.

Β)  εν των ως άνω βομβαρδισμών της πρώτης ημέρας η ΕΛΔΥΚ έσχεν τας κάτωθι απωλείας:

     Αξκοί τραυματίαι        -2-,     Μον. Υπαξκοί τραυματίαι       -3-

     Οπλίται νεκροί -3-.     τραυματίαι                         -10-

Γ) Ομοίως κατά την νυκτερινήν επίθεσιν 20/21 προς ΚΙΟΝΕΛΙ εσημειώθησαν αι κάτωθι απώλειαι:

     Αξκοί τραυματία        -5-, Μον. Υπαξκοί νεκροί  -1-

     Οπλίται νεκροί -7-,     τραυματίαι  -12-, αγνοούμενοι -11-21 Ιουλίου 1974

 

1.  ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος –Λίαν θερμός (34-36ο C)

 

2. ΕΧΘΡΟΣ:  Περί την 04.50 ω και μέχρι 10.00 ω προσβολή Στρατοπέδου ΕΛΔΥΚ υπό αεροσκαφών δια ρουκετών και πολυβολισμών. Ομοίως προσέβαλον και το κατεχόμενον υπό της ΕΛΔΥΚ στρατόπεδον της ΤΟΥΡΔΥΚ

Κατά το υπόλοιπον της ημέρας η Τουρκική Αεροπορία, υπερίπτατο της τοποθεσίας της ΕΛΔΥΚ και έρριψεν αλεξιπτωτιστάς εις περιοχήν ΚΙΟΝΕΛΙ.

 

  1. ΗΜΕΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ:

     Ημέτερον πυροβολικόν, καθ’όλην την διάρκειαν της ημέρας, προσέβαλεν εχθρόν και συγκεντρώσεις αποβιβαζομένων δι’ελικοπτέρων εχθρικών  δυνάμεων, προκαλέσαν σοβαράς απωλείας.

     Η ΕΛΔΥΚ ησχολείτο με διευθέτησιν θέσεων βορείως του Στρατοπέδου της και ετήρει ετοιμότητα επεμβάσεως δια ΤΠ και Αρμάτων τη Δ/τή του ΓΕΕΦ.

 

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ:

 

 

5.  ΔΙΑΦΟΡΑ:

     Μεταφορά Σταθμού Διοικήσεως, από βορείως Στρατοπέδου εις ύψ. GRAMMAR SCHOOL.  Την 06.00 ω και 10.00 ω αφίχθησαν εκ Πάφου όπου απεβιβάσθησαν εκ του Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ οι οπλίται της 72 Γ’ΕΣΣΟ.  Ούτοι άμα τη αφίξει των παρέλαβον οπλισμόν εκ του τοιούτου του ΓΕΕΦ και ενετάχθησαν εις τας οργανικάς Μονάδας εις ας ανήκον προ της αναχωρήσεώς των.

 

22 Ιουλίου 1974

1.  ΚΑΙΡΟΣ:  Αίθριος – Λίαν θερμός (34-36ΟC)

 

2.  ΕΧΘΡΟΣ:

     Περί την 09.45 ω η εχθρική αεροπορία προσέβαλεν επανηλειμμένως το Στρατόπεδον της ΕΛΔΥΚ δια πολυβολισμών, ρουκετών και εμπρηστικών οβιδών. Ομοίως το Στρατόπεδον εβλήθη δι’όλμων 4,2΄΄. Οι Βομβαρδισμοί ενετάθησαν κατά τας απογευματινάς ώρας (13.45) καθ’ας το στρατόπεδον εβομβαρδίσθη δια βομβών μεγάλης ισχύος(750 λιβρών) ως και δια 3 (τριών) εμπρηστικών βομβών εξ ων δύο έπεσαν εκτός Στρατοπέδου.  Εκ των  βομβαρδισμών της ημέρας προεκλήθησαν σημαντικαί ζημίαι εις υλικά και απώλειαι εις προσωπικόν.

     Την 20.00 ω ισχυρά εχθρική δύναμις υποστηριζομένη υπό όλμων 4,2’’ και 81 χιλ. επετέθη  κατά του Στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ.  Η μάχη υπήρξε σφοδροτάτη και διήρκησε μέχρι την 03.30 ω της 23.7.74.  Ο εχθρός εγκατέλειψεν επί του πεδίου της μάχης, δύο νεκρούς και ικανόν αριθμόν οπλισμού, υλικού επικοινωνιών κ.λπ. Περί την 15.30 ω ο εχθρός εξεδήλωσεν επιθετικήν ενέργειαν προς ΜΠΕΛΑ ΠΑΪΣ.  Προς αντιμετώπισιν της ως άνω απειλής, η ΕΛΔΥΚ διέταξε τον εφεδρικόν Λόχον και  ουλαμόν αρμάτων να κινηθή προς την κατεύθυνσιν ταύτην.  Ο Λόχος συνεργαζόμενος μετά των αρμάτων εκινήθη και πέραν της πρασίνης γραμμής και ακολούθως διετάχθη  να επανέλθη εις τας θέσεις του.  Κατά την εν λόγω επιχείρησιν εγκατελείφθησαν δύο άρματα  εντός της ΤΟΥΡΔΥΚ εγγύς ΕΛΔΥΚ.  Το εν λόγω μηχανική βλάβης, το έτερον λόγω  πτώσεως εντός τάφρου.  Εχθρική αεροπορία προσέβαλε δια πολυβολισμών τον ουλαμόν αρμάτων.

 

3.  ΗΜΕΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ:

     Συνεχίσθη η αμυντική εγκατάστασις της ΕΛΔΥΚ εις τας βορείως του Στρατοπέδου και εντός αυτού υψώματα.

     Την 1555 ω ελήφθη Σήμα περί καταπαύσεως πυρός.  Η ΕΛΔΥΚ διέταξε άπαντα τμήματά της όπως συμμορφωθούν απόλυτα, πλην μετά παρέλευσιν ώρας εδέχθη βομβαρδισμόν υπό πυκνών πυρών όλμων 4,2΄΄ και πολυβολισμών υπό Α/Φ.

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ:

     Εκ των προσβολών του Στρατοπέδου υπό της αεροπορίας και όλμων 4,2΄΄ εσημειώθησαν αι κάτωθι απώλειαι:

     Μον. Υπαξκοί νεκροί -1-,     Οπλίται τραυματίαι -23-

 

 

23 Ιουλίου 1974

 

1. ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος –Λιαν θερμός (34-36οC)

 

2. EΧΘΡΟΣ:  

     Εχθρικά τμήματα κινούμενα από χωρίον ΚΙΟΝΕΛΙ προς χωρίον ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΣ αντήλλαξαν πυροβολισμούς με τα ανατολικώς χωρίου ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ τμήματα εθνοφρουράς και ήχθησαν μέχρι της οδού ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΜΟΡΦΟΥ εις το ύψος Δυτικώς του Στρατοπέδου του 11ου ΤΣ.  Ακολούθως ενίσχυσαν τον ως άνω θύλακα δια προσωπικού και Τ/Θ.  Ομοίως συνεχίσθη η ενίσχυσις του αύλακος ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΑΓΥΡΤΑΣ.

 

3.  ΗΜΕΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ:

     Αμυντική εγκατάστασις ΕΛΔΥΚ εντός και πέριξ του Στρατοπέδου αυτής ως κάτωθι:

     α) 1ον ΤΠ

     Δύο Λόχοι (-) αμυντικώς διατεταγμένοι από ύψος Μαγειρείων μέχρι 15ης Σκοπιάς (κυρία είσοδος Στρατοπέδου).  3ος Λόχος εφεδρεία Συν/τος εις GRAMMAR SCHOOL.

     β) 2ον Τ.Π.

     Δύο Λόχοι (-) Δ/ρία αμυντικώς διατεταγμένοι από υπ’αρ. 1 Σκοπιά μέχρι ύψος Μαγειρείων. 3ος Λόχος εις Σαλαμίνα. Δ/ρία εφεδρεία Τάγματος.    

     γ) Λ.Β.Ο.

     Δ/ρία όλμων 81 χιλ. (-)  Δ/ρία όλμων 4,2΄΄ τεταγμένοι νοτίως υψώματος «Β».  Ομάς ΠΑΟ 57 χιλ. , Δ/ρία ΠΑΟ 106 χιλ. Ομάς πολ/λων ΥΔ εις Τάγματα α΄ γραμμής.

 

 

     δ) Λ.Δ.Σ.

     Τεταγμένος αμυντικώς εκτός Στρατοπέδου εγγύς διασταυρώσεως ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ

     ε) ΙΜΑ (-)

      Τεταγμένη εντός Στρατοπέδου με αποστολήν γενικής υποστηρίξεως

 

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ:

     Όχημα διοικητικής Μερίμνης κινηθέν από ΕΛΔΥΚ προς χωρίον Κοκκινοτριμυθιά προς παραλαβήν άρτου, απωλέσθη συλληφθέν προφανώς υπό των Τούρκων κατά την επιστροφήν.  Επί του οχήματος επέβαινον ο οδηγός Στρ/της Καρανδρέας και ο συνοδηγός Στρ/της Κλάψης.

 

5. ΔΙΑΦΟΡΑ:

-----

 

 

24Η Ιουλίου 1974

 

1.  ΚΑΙΡΟΣ:  Αίθριος-Λιαν θερμός  (36-38οC)

 

2. ΕΧΘΡΟΣ:

     Συνεχίσθη η ενίσχυσις του θύλακος Γερολάκκου άνευ επεισοδίων

 

3.  ΗΜΕΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ:

     Συνεχίσθη η εκσκαφή και βελτίωσις θέσεων μάχης και ορυγμάτων.

 

 

13 Αυγούστου 1974

 

1, ΚΑΙΡΟΣ

     Αίθριος-θερμοκρασία 34-36ο C

 

2. ΕΧΘΡΟΣ

Συνήθης εχθρική δραστηριότης εις αμφοτέρας τας τοποθεσίας.

3. ΗΜΕΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Ουδεμία αλλαγή

 

4.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

     Απεφασίσθη η μεταφορά του κυριωτέρου υλικού εκ του Στρατοπέδου εις περιοχήν ΜΑΛΟΥΝΤΑ (WD 167270). H μεταφορά ήρξατο την μερημβρίαν και μέχρι της 21.00 ώρας., μετεφέρθη το σύνολον των υλικών της Διαχ/σεως Υλικού.

 

5. ΔΙΑΦΟΡΑ

-------

 

 

 

14 Αυγούστου 1974

 

1. ΚΑΙΡΟΣ

Αίθριος –Θερμοκρασία 34-36ο C

 

2. EΧΘΡΟΣ

     Περί την 05.000 εχθρικά αεροσκάφη επιτίθενται άνωθεν της περιοχής ημών. 05.20 ω εβομβαρδίσθη πυρχία τεταγμένης εγγύς του χώρου του ΣΔ της ΕΛΔΥΚ.  Από 07.00 ώρας η τοποθεσία του Στρατοπέδου και η πέριξ τάυτης τοιαύτη, βάλλεται υπό πυρών όπλων καμπύλης τροχιάς. Την 08.30 ω ο εχθρός εξαπέλησεν επίθεσιν εναντίον της τοποθεσίας Στρατοπέδου με ιδιαιτέρων έντασιν εις την τοποθεσίαν αμύνης του Αγγλικού κολλεγίου (GLAMMAR SCHOOL), υποστηριζόμενος υπό πυρών καμπύλης τροχιάς και αρμάτων.  Περί της μεσημβρινάς ώρας η επίθεσις ανεκόπη αποκρουσθείσα επιτυχώς.  Τα προωθημένα φυλάκια συνεπτύχθησαν εγκαίρως.  Μετά παρέλευσιν μιας (1) ώρας η επίθεσις επανελήφθη, αποκρουσθείσα και πάλιν περί την 17.40 ω. Αι βολαί όπλων καμπύλης τροχιάς εσυνεχίσθησαν και πέραν της ώρας ταύτης, με ιδιαιτέραν έντασιν εις την περιοχήν του Αγγλικού κολλεγίου και υψώματος «Λ2».  Ισχυρά πυρά όπλων καμπύλης τροχιάς και τοιαύτα αεροπορίας εδέχθη η τοποθεσία τάξεως των όλμων με συνέπειαν να καταστραφή το όχημα το φέρον τα πυρομαχικά των όλμων και ΠΑΟ 106 χλμ.

 

3.  ΗΜΕΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

     Περί τας μεσημβρινάς ώρας απεφασίσθη η μεταφορά του ΣΔ/ΕΛΔΥΚ από περιοχήν «ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΗΣ» εις περιοχήν ΜΟΝΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Νο 283879). Μετά την απομάκρυνσιν του ΣΔ η τοποθεσία ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΗΣ εμβλήθη ισχυρώς υπό πυρών  όπλων καμπύλης τροχιάς.  Με το ΤΦ ο ΣΔ μετεκινήθη εις περιοχήν ΑΝΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ (Εργοστάσιον ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ).  Δια την ενίσχυσιν της πιεζομένης τοποθεσίας του Στρατοπέδου, η ΕΛΔΥΚ διέταξε την ΙΛΗΝ αρμάτων συν Δ/ρίαν Ταφ/ρων όπως προωθηθή εις το ύψωμα του Αγγλικού Κολλεγίου. Ομοίως διέταξε την Διμοιρίαν Αναγνωρίσεως να προωθηθή εις Στρατόπεδον της ΕΔ (εγγύς αεροδρομίου) δια την κάλυψιν εφισταμένου κενού εις περίπτωσιν αποχωρήσεως της ΕΔ.  Εις την τοποθεσίαν του 2ου ΤΠ διεπιστώθη κενόν τι εις την διάταξιν εκ της κατευθύνσεως Δως αεροδρομίου.  Προς κάλυψιν του κενού τούτου η ΕΛΔΥΚ διέταξε το 2ον ΤΠ να διαθέση Δ/ρία Πεζικού και ουλαμόν Τ/Θ οχημάτων (ΜΑΡΜΟΝ) προς την κατεύθυνσιν ΠΕΤΑΛΙΑΣ (WD 23588).

     Tην 20.00 ω ελήφθη διαταγή του ΓΕΕΦ, ήτις καθώριζεν όπως η ΕΛΔΥΚ αναλαμβάνουσα το εις ΔΙΥ διατεθέν 2ον ΤΠ μετά των όπλων υποστηρίξεως ως και την διαταχθείσαν εις 11ον ΤΣ Διλοχίαν του 1ου ΤΠ +Δ/ρίαν όλμων 4,2΄΄, Ομαδα ΠΑΟ 106 χιλ.  (2 στοιχεία) και Πυρ/χίαν Α/Τ πυροβόλων 6 λιβρών (3 στοιχεία), αμυνθή της τοποθεσίας «ΜΟΥΤΙ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ» (WD 200200), «ΚΟΜΟΡΑΤΣΟΣ» (WD 160930), «ΑΡΟΔΑΦΙΝΗ»(WD 135935) με ετοιμότητα αποκρούσεως από ΠΦ της 15.8.74.

     Ο ΣΔ της ΕΛΔΥΚ μετεκινήθη εκ της θέσεώς του, ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ εις χωρίον ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΜΥΘΙΑΣ.

 

4.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

     α)  Λόγω της πολυόρου μάχης και καταστροφής μέρους, των πυρομαχικών των ΠΑΟ 106 χιλ. ΤΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΆ ΌΛΜΩΝ 81 ΧΙΛ. ΚΑΙ ΠΑΟ 106 ΧΙΛ. εξαντλήθησαν άπαντα περί την 16.30 ω, της υποστηρίξεως συνεχιζομένης  δια των πυρών πυροβολικού., διετάχθη  αναπλήρωσις των ως άνω πυρομαχικών εκ των αποθηκών του ΓΕΕΦ ευρισκομένων εις περιοχήν ΠΑΝΑΓΙΑΣ (137736).  Η αναπλήρωσις συνετελέσθη την νύκτα 14/15.6.74.

     β) Δεν ελειτούργησε το ρεύμα ανεφοδιασμού τροφίμων και καυσίμων, λόγω εχθρικής αντιδράσεως.

     γ) Εκ των μαχών της ημέρας εις περιοχήν Στρατοπέδου εσημειώθησαν αι κάτωθι απώλειαι:

              Αξκοί: τραυματίαι εις (1)

              Οπλίται: Νεκροί εις (1)

                        Τραυματίαι έξι (6)

 

  1. ΔΙΑΦΟΡΑ

     ----

 

 

 

15 Αυγούστου 1974

 

1.  ΚΑΙΡΟΣ

Αίθριος-θερμοκρασία 36-38ο C

 

2.  ΕΧΘΡΟΣ

     α) Κατά τας πρωϊνάς ώρας ουδεμία εχθρική εκδήλωσις τόσον εις την τοποθεσίαν αμύνης του Στρατοπέδου, όσον και εις την  τοποθεσίαν αμύνης περιοχής ΜΑΜΑΡΙ.

     β) Περί την 16.30-ω ο εχθρός προσέβαλε δι’όπλων καμπύλης τροχιάς την τοποθεσίαν του Λόχου Δ/σεως εις περιοχήν Στρατοπέδου.

 

3. ΗΜΕΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

     α)  Τα κινηθέντα κατά την διάρκειαν της νυκτός 14/15.8.74 τμήματα 1ον και 2ον ΤΠ, κατέλαβον τας θέσεις των εγκαίρως και ανέφερον ετοιμότητα αποκρούσεως από του Π.Φ.

     β) Την 13.15 ω ελήφθη Δ/γή του ΓΕΕΦ, δι’ης διετάσσετο η ΕΛΔΥΚ όπως μετακινήση τον ΣΔ από ‘ΑΓΙΟΝ ΤΡΙΜΗΘΙΑΣ’ εις «ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΥΜΗΘΙΑΝ» την νύκτα 15/16.8.74.  Η μετακίνησις έλαβε χώραν με το ΤΦ εις ανατολικήν παρυφήν «ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΥΘΙΑΣ.

     γ)  Την 21.15 ω ελήφθη Δ/γή του ΓΕΕΦ, όπως ο Δκτής της ΕΛΔΥΚ μετά του επιτελούς  3ου ΕΓ μεταβή εις Στρατηγείον ΓΕΕΦ προς λήψιν Δ/γών.  Η Δ/γή προέβλεπε σύμπτυξιν του 1ου και 2ου Ταγμάτων εκ των μέχρι τούδε κατεχομένων τοποθεσιών επί της γενικής γραμμής ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ-ΤΕΤΑΛΙΑ ( 214676) συγχρόνως ετίθετο ΥΔ της ΕΛΔΥΚ. Το 216 ΤΠ ευρισκόμενον μέχρι εκείνη την στιγμήν εις την περιοχή ΓΕΡΟΛΛΑΚΟΥ. Ομοίως ετέθη ΥΔ της ΕΛΔΥΚ μια πυρ/χία  Α/πολ/λων (3 στοιχεία).  Η σύμπτυξις επραγματοποιήθη κατά την διάρκειαν της νυκτός 15/16 Αυγ. 74, με απόλυτον τάξιν και με το Π.Φ. της 16 Αυγ. 74 ευρίσκοντο εις τας θέσεις των.  Ο ΣΔ της ΕΛΔΥΚ μετεκινήθη εις θέσιν «ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΙ (215845).

 

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

     α)  Τα διάφορα τμήματα της ΕΛΔΥΚ λόγω κατατμήσεως εις υποτμήματα, αφ’ενός λόγω αποστάσεων αφ’ετέρου (τμήματα εις Στρ/δον ΕΛΔΥΚ, περιοχήν ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΥΜΗΘΙΑΣ., περιοχήν ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ) και διοικητική Υπαγωγή επί πλέον, αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα διοικητικής Μερίμνης, κυρίως εις καύσιμα, τρόφιμα  και πυρ/κά.

     β)  Ειδικώτερον έλλειψις καυσίμων εις τα οχήματα του ΣΔ ΕΛΔΥΚ., ήτις αντιμετωπίσθη δι’αγοράς εκ πρατηρίου βενζίνης της περιοχής και προμήθεια εκ Λόχου Γενικών Μεταφορών ΓΕΕΦ.

     γ) Απώλειαι:

              Οπλίται νεκροί          εις (10)

              Οπλίται τραυματίαι επτά (7)

 

5. ΔΙΑΦΟΡΑ

     --------

 

 

 

 

16 Αυγούστου 1974

 

1.  ΚΑΙΡΟΣ

     Αίθριος –θερμοκρασία 36-38ο C

 

2.  ΕΧΘΡΟΣ

     α)  Από  Π.Φ. της σήμερον ο εχθρός εξαπέλυσε σφοδροτάτην επίθεσιν κατά της τοποθεσίας του στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ, υποστηριζόμενος δι’ ισχυρών πυρών καμπύλης τροχιάς ως και αεροπορίας.  Εχθρικόν πεζικόν τη συνεργασία αρμάτων επετέθη εφ’ ολοκλήρου της γραμμής του μετώπου, αποκρουσθείς επιτυχώς μέχρις των απογευματινών ωρών. Αιτηθείσα ενίσχυσις εκ Τ/Θ-Α/Τ και Πεζικού εκ της προηγουμένης ημέρας και υπομνησθείσης της αιτήσεως περί την 10.00 ω, ενώ ενημερώθη το συγκρότημα περί της εκκινήσεως της ενισχύσεως, ουδόλως αύτη (ενίσχυσις) ενεφανίσθη επί της τοποθεσίας μέχρι των απογευματινών ωρών.

     β)  Εις τον τομέα ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΥΜΗΘΙΑΣ ουδεμία εχθρική ενέργεια εσημειώθη.

 

3.  ΗΜΕΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

     α)  Περιοχή ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΥΜΗΘΙΑΣ.  Περί τας εσπερινάς ώρας διετάχθη υπό του ΓΕΕΦ προώθησις Τ/Θ οχημάτων και  πεζικού, όσον το δυνατόν βορειότερον πλην άνευ εμπλοκής μετά του εχθρού.  Κατόπιν τούτου η ΕΛΔΥΚ διέταξε  την συγκρότησιν δύο υποσυγκροτημάτων Τ/Θ οχημάτων και Πεζικού, με αποστολήν όπως κατ΄ελάχιστον διατηρήσουν την γραμμήν ΑΚΑΚΙ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΥΜΗΘΙΑ και κατά μέγιστον την γραμμήν των χωρίων ΔΕΝΙΑ-ΜΑΜΑΡΙ.  Μέχρι των πρωϊνών ωρών τα ως άνω υποσυγκροτήματα κινηθέντα, έφθασαν μέχρι της γραμμής ΑΚΑΚΙ-ΔΕΝΙΑ-Νοτία παρυφή ΜΑΜΑΡΙ υψ. ΜΟΥΤΙ-ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ.

     β) Στρατόπεδον ΕΛΔΥΚ. Τα ημέτερα τμήματα ημύνθησαν ηρωϊκώς μέχρι των απογευματινών ωρών καμφέντα τελικώς προ των ισχυρών επιθετικών προσπαθειών του εχθρού και λόγω σοβαρών απωλειών.  Περί την 14.00 ω διετάχθη σύμπτυξις των τμημάτων. ήτις επραγματοποιήθη εν απολύτω, τάξει και υπό την ισχυράν πίεσιν του εχθρού, όπισθεν των υψωμάτων ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΗΣ και περιοχήν ΜΟΝΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ.

     γ) Τα ημέτερα τμήματα ειδικώς επί υψ. «Β» απέκρουσαν επανειλημμένως επιθέσεις του εχθρού, χάρις εις την συνεχή και επιτυχή υποστήριξιν της 187 ΜΠΒ.

 

4.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

     α) Αντιμετωπίζονται δυσχέρειαι εις την προμήθειαν εφοδίων πάσης φύσεως, λόγω διακοπής του Η.Ρ.Ε.

     β)  Απώλειαι:

              Αξκοί, Νεκροί δύο (2)

              Αξκοί αγνοούμενοι δύο (2)

              Μον. Υπαξκοί: Νεκροί:  δύο (2)

              Μον. Υπαξκοί: Αγνοούμενοι εις (1)

              Οπλίται: Νεκροί εβδομήκοντα έξι (76)

              Οπλίται: Τραυματίαι είκοσι δύο (22)

              Οπλίται: Αγνοούμενοι δύο (2)

     γ) Η Υγειονομική υποστήριξις των μαχομένων τμημάτων ήτο ανύπαρκτος.  Επιδέσεις τραυμάτων εγένοντο υπό των Αξκών δια τεμαχισμού της λινοστολής των ιδίων ή ετέρων οπλιτών.  Ομοίως αι διακομιδαί απησχόλησαν τους μαχομένους Δκτάς τμημάτων αποσπωμένης ούτω της προσοχής των  εκ της Δ/σεως του αγώνος.  Αιτηθείσα υγειονομική υποστήριξις από Δνσιν Υγ/ ΓΕΕΦ και υποσχεθείσα υπό του Δντού αυτής, ουδέποτε έφθασεν εις το πεδίον  της μάχης.  Παρά τας ανωτέρω αντιξοότητες, άπαντες οι τραυματίαι διεκομίσθησαν εις Νοσοκομείον χάρις κυρίως εις τον ηρωϊσμόν των μαχομένων οπλιτών.

 

5. ΔΙΑΦΟΡΑ

     -----

 

 

 

 

 

 

 

      17 Αυγούστου 1974

 

1. ΚΑΙΡΟΣ

     Αίθριος –θερμοκρασία 34-36ο C

 

2.  ΕΧΘΡΟΣ

     Εσημειώθησαν κινήσεις οχημάτων Τ/Θ και Πεζοπόρων τμημάτων, καθ’όλην την γραμμήν των μετώπου.  Επίκεντρον της εχθρικής  δραστηριότητος απετέλη το χωρίον ΦΙΛΙΑ.  Κατά τας εσπερινάς ώρας ο εχθρός εκινήθη από ΦΙΛΙΑ προς ΔΕΝΙΑ απωθήσας ούτω το αριστερόν πλευρόν των προωθημένων ημετέρων στοιχείων ασφαλείας.

 

3.  ΗΜΕΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

     α)  Ουδεμία αλλαγή προ του μετώπου της τοποθεσίας ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΥΜΗΘΙΑΣ.

     β) Έλαβε χώραν αναδιοργάνωσις των τμημάτων των συμπτυχθέντων εκ του Στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ.

     γ)  Απεφασίσθη η εγκατάστασις ενός Λόχου Τυφ/ρων εις την περιοχν ΒΑ των χωρίων ΑΝΩ και ΚΑΤΩ ΔΕΥΤΕΡΑΣ.

 

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

     Αντιμετωπίσθησαν αι ανάγκαι ΔΝ εις τρόφιμα, καύσιμα και πυρομαχικά.

 

5.  ΔΙΑΦΟΡΑ

     -----

 

 

18 Αυγούστου 1974

 

1. ΚΑΙΡΟΣ

     Αίθριος;-θερμοκρασία 34-36οC

 

 

 

2.  EΧΘΡΟΣ

     Κατά τας πρωϊνάς της σήμερον ο εχθρός εξεδήλωσεν επίθεσιν κατά του χωρίου ΔΕΝΙΑ (845680) υποστηριζόμενος υπό πυρών όπλων καμπύλης τροχιάς.  Περί την 11.00 ω ο εχθρός κατέλαβε το χωρίον των ημετέρων τμημάτων συμπτυχθέντων έως του χωρίου.  Τελικώς ο εχθρός εγκατέλειψε το χωρίον πιθανώς τη επεμβάσει της ΕΔ, του χωρίου παραμείναντος εις την ουδετέραν ζώνην.

 

3. ΗΜΕΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

     α) Την 05.30 ω ελήφθη δ/γή του ΓΕΕΦ όπως εις Λόχος Τυφ/ρων μετά δύο στοιχείων ΠΑΟ διατεθή εις ΓΕΕΦ προς ανάληψιν αποστολής εις περιοχήν ΚΟΦΙΝΟΥ (070300).  Ο Λόχος ετοιμασθείς ανεχώρησε την 10.00 ω του 1ου Τάγματος όπερ απέμεινε με ένα μόνον Λόχον αναδιαταχθέντος επί της τοποθεσίας του.

     β)  Ο 4ος Λόχος (Λγός Ιωαννίδης Λούης) αναδιοργανωθείς και ανασυγκροτηθείς εις περιοχήν ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ, εγκατεστάθη αμυντικώς εις τα υψώματα ΒΑ του χωρίου ΚΑΤΩ ΔΕΥΤΕΡΑΣ.

 

4.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Παρελήφθησαν είκοσι (20) βαρέλια βενζίνης και τρόφιμα δύο ημερών δια άπασαν την δύναμιν.

 

5. ΔΙΑΦΟΡΑ

Την 17.15 ω ο Δκτής της ΕΛΔΥΚ εκλήθη όπως μεταβή εις Στρατηγείον ΓΕΕΦ, προς λήψιν διαταγών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Αυγούστου 1974

 

1.  ΚΑΙΡΟΣ

Αίθριος –Θερμοκρασία 34-36ο C

 

2.  ΕΧΘΡΟΣ

Συνήθης εχθρική δραστηριότης προ του  μετώπου  συνισταμένη κυρίως εις μετακινήσεις τμημάτων και οργάνωσιν  εδάφους.

 

3. ΗΜΕΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Ουδεμία αλλαγή εις την διάταξιν. Επερατώθη η αναδιοργάνωσις του 2ου Λόχου.

 

4.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Ήρχισεν η κανονική λειτουργία του ρεύματος ΔΜ

 

5.  ΔΙΑΦΟΡΑ

Δραστηριότης της ΕΔ και εγκατάστασις Φυλακίων.

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB