ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΡ.ΝΟΣΟΚ/ΠΡΑΤΗΡΙΑ/ΛΕΣΧΕΣ
Αίτηση

του Πολεμιστή της «ΕΛ.ΔΥ.Κ ΄ 74»

Όνομα:……………………………..

Επώνυμο:…………………………

Όνομα Πατέρα:…………………….

Δνση κατοικίας …………………………

Πόλη ………………………

Ταχ. Κώδ …………………………………..

Τηλέφωνα: ……………………………..

Θέμα «Έκδοση Δελτίου Εισόδου

Πολεμιστή στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, Λέσχες και Πρατήρια».

…....……..……………………………… 2021

Τόπος-ημερομηνία


Προς

Δ/νση ΓΕΣ/Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ)

Μεσογείων 227 – 231

ΤΚ 155 61 Χολαργός

Αξιότιμε κ Διευθυντή

Σας υποβάλλω μαζί τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (Διπλής Όψεως)

β . Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (πλήρες)

γ. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες

και παρακαλώ, όπως εκδώσετε Δελτίο Εισόδου Πολεμιστή Κύπρου, για την είσοδό μου

α. στη Στρατιωτική Λέσχη

………………………………….……………..

β. Στο Στρατιωτικό Πρατήριο

………………………………………………….

και γ. στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο

…………………………………….

Σας ευχαριστώ πολύ

Ο αιτών πολεμιστής