ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΚΝΟΥ
Σε απάντηοη της Αναφοράς, με αριθμό πρωτ. 1378/1-2-07, που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής κ. Nίκος Νικολάπουλος που αφορά τη δυνατότητα ικανοποίησης αιτημάτων του συλλόγου «Πολεμιστών ΕΛΔΥΚ 74» και του Συλλόγου «Κομάντος 74», μεταξύ των οποίων και ο διορισμός ενός τέκνου πολεμιστή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σας πληροφορούμε τα εξής.

Με την τταρ.1 του άρθρου 8 του ν.3051/2002 (ΦΕΚ 220Α') αντικαταστάθηκαν η τταρ. 4 (κριτήρια πρόσληψης σε Θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας) και η παρ. 6 (κριτήρια πρόσληψης σε θέσεις ΥΕ κατηγορίας - κλητήρες) του  άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως είχαν αντικατασταθεί με τις διατάζεις του αρθ.3 του ν 2527/1997, οι όποιες όριζαν ως κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων, μεταξύ άλλων, και την ιδιότητα του τέκνου πολεμιστή (ττ.χ. της ζώνης των πρόσω κ.λ.ττ.) με αποτέλεσμα το εν λόγω κριτήριο να μην περιλαμβάνεται πλέον στις προκηρύξεις θέσεων φορέων του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί, ότι το κριτήριο αυτό ήταν επικουρικό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι λαμβανόταν υπόψη μόνο στην περίπτωση κατά την οποία προέκυπτε ισοβαθμία μεταξύ υποψηφίων οι οποίοι διέθεταν όλα τα λοιπά κριτήρια: που προσδιόριζε ο νόμος.

Σημειώνεται ότι για το διορισμό τέκνων στρατιωτικών θανόντων εν υπηρεσία και ένεκα αυτής υφίστανται οι ειδικές διατάξεις τou v.1911/1990, όπως επεκτάθηκε και ισχύει.

Τυχόν ικανοποίηση του αιτήματος των ανωτέρων συλλόγων θα οδηγήσει σε περαιτέρω ανατροπή του υφισταμένου συστήματος προσλήψεων και αφορμή για προβολή ομοίων αιτημάτων από άλλες κοινωνικές ομάδες.

Υφυπουργός
Απόστολος Ανδρεουλάκος